ஓரெழுத்து ஒருமொழிச் சொற்கள்

ஓரெழுத்து ஒருமொழிச் சொற்கள்
1. அட்டு  – எட்டு

2. ஆ – பசு

3.ஈ  –  கொடு, பறக்கும் பூச்சி

4. உ  – சிவன்

5. ஊ  – தசை, இறைச்சி

6. ஏ  – அம்பு

7. ஐ  – ஐந்து, அழகு, தலைவன், வியப்பு

8. ஓ  – வினா, மதகு (நீர்), தாங்கும் பலகை

9. கா  – சோலை, காத்தல்

10. கூ  – பூமி, கூவுதல்

11. கை  – கரம், உறுப்பு

12. கோ – அரசன், இறைவன், தலைவன்

13. சா  – இறப்பு, மரணம், பேய், சாதல்

14. சீ  – இகழ்ச்சி, திருமகள்

15. சே – எருது, அழிஞ்சில் மரம்

16. சோ  – மதில்

17. தா  –  கொடு, கேட்பது

18. தீ  – நெருப்பு

19. து  –  கெடு, உண், பிரிவு, உணவு, பறவை இறகு,

20. தூ  – வெண்மை, தூய்மை

21. தே  – நாயகன், தெய்வம்

22. தை  – மாதம்

23. நா  – நாக்கு

24. நீ  – நின்னை

25. நே-அன்பு, நேயம்

26. நை  – வருந்து, நைதல்

27.நொ  – நொண்டி, துன்பம்

28. நோ  – நோவு, வருத்தம்

29. நௌ  – மரக்கலம்

30. பா – பாட்டு, நிழல், அழகு

31. பூ  –  மலர்

32. பே  – மேகம், நுரை, அழகு

33 பை – பாம்புப்படம், பசுமை, உறை

34. போ – செல்

35. மா  – மாமரம், பெரிய, விலங்கு, குதிரை

36. மீ  –  ஆகாயம், மேலே, உயரம்

37. மு  –  மூப்பு

38. மூ  – மூன்று

39. மே  – மேன்மை, மேல்

40. மை – அஞ்சனம், கண்மை, இருள்

41. மோ  – முகர்தல், மோதல்

 


42. யா  –  அகலம், மரம்

43. வா  – அழைத்தல்

44. வீ  – மலர், பறவை, அழகு

45. வை  – வைக்கோல், கூர்மை, வைதல், வைத்தல்

46. வெள – கௌவுதல், கொள்ளை அடித்தல்
இலக்கணம் மற்றும் மொழிபெயர்ச்சி பற்றி மேலும் பார்க்க…

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here