தமிழ்மொழியின் விரிதரவு வளர்ச்சியில் எதிர்கால திட்டங்கள்: வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களும் அதன் பயன்பாடுகளும்

தமிழ்மொழியின் விரிதரவு வளர்ச்சி - செல்வகுமார்
ஆய்வுச் சுருக்கம்
தமிழ் விரிதரவுகள், குறிப்புரை மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட தமிழ் உரை தரவுகளின் தொகுப்புகள், இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு, உணர்வு பகுப்பாய்வு மற்றும் உரை சுருக்கம் போன்ற இயற்கை மொழியாய்வு (NLP) பணிகளுக்கு இன்றியமையாத ஆதாரங்களாக மாறியுள்ளன. கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் அரசு உட்பட பல்வேறு களங்களில் NLP பயன்பாடுகளுக்கான பணி அதிகரித்து வரும் தேவையால் தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சி உந்தப்படுகிறது. இந்த கட்டுரை தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சியின் எதிர்கால திட்டங்களை ஆராய்கிறது, வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்வதன் மூலம் தமிழ் விரிதரவின் நோக்கம் மற்றும் தாக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவால் இயக்கப்படும் விரிதரவு உருவாக்கம் மற்றும் இயந்திர வழிக்கற்றலுக்கான உந்துதல், விரிதரவுக்கான குறிப்புரை ஆகியவை தமிழ் விரிதரவு மேம்பாட்டு செயல் முறைகளை தானியங்குபடுத்தும்  திறனைக்   கொண்டுள்ளன, இது உயர்தர விரிதரவை உருவாக்கத் தேவையான நேரத்தையும் முயற்சியையும் கணிசமாகக் குறைக்கிறது. விரிவான மற்றும் நன்கு விவரிக்கப்பட்ட தமிழ் விரிதரவுகளின் இருப்பு உலக சவால்களை எதிர்கொள்ளும் புதுமையான NLP பயன்பாடுகளை உருவாக்க உதவுகிறது. தமிழ் மொழி கற்றல், தமிழ் உரை சுருக்கம் மற்றும் தமிழ் உணர்வு பகுப்பாய்வு ஆகியவை தமிழ் விரிதரவுகளின் மூலம் வளர்ந்து வரும் பயன்பாடுகளில் அடங்கும்.

தமிழ் விரிதரவு மேம்பாட்டில் நம்பிக்கைக்குரிய பல முன்னேற்றங்கள் இருந்தபோதிலும், தரவுத் தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு, மொழி மாறுபாடு மற்றும் தரப்படுத்தல் மற்றும் தலைப்பு களங்கள் குறிப்பிட்ட விரிதரவுகளின் தேவைகள் போன்ற பல சவால்கள் உள்ளன. தமிழ் விரிதரவு மேம்பாட்டிற்கான எதிர்கால திசைகளில் பன்மொழி நிறுவனத்தை உருவாக்குதல், மல்டிமாடல் கார்போராவை ஆராய்தல் மற்றும் மூல கருவிகள், அதன் தளங்களை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும். தமிழ் விரிதரவு மேம்பாடு ஒரு முக்கிய கட்டத்தில் நிற்கிறது, வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளின் சக்தியைப் பயன்படுத்துவதற்கு தயாராக உள்ளது. சவால்களை எதிர்கொள்வதன் மூலமும், எதிர்கால திட்டங்களுக்கு தழுவிக்கொள்வதன் மூலமும், தமிழ் விரிதரவு  NLPஇல் புதுமைக்கான உந்து சக்தியாக தொடர்ந்து பணியாற்ற முடியும் மற்றும் தமிழ் மொழி தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு பங்களிக்க முடியும்.

திறவுச் சொற்கள்:
தமிழ், தமிழ் விரிதரவு, விரிதரவின் வளர்ச்சி, என்எல்பி, இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு

முன்னுரை
தமிழ்மொழி விரிதரவு மேம்பாடுகள் சமீபத்திய நாட்களில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களைக் கண்டுள்ளது, பல்வேறு இயற்கை மொழி செயலாக்க (NLP) பயன்பாடுகளுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளது. இருப்பினும், தொழில்நுட்பத்தின்   விரைவான பரிணாம வளர்ச்சியுடன்,   தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சியில்   புதிய   வாய்ப்புகளும் சவால்களும் எழுகின்றன. இந்த கட்டுரை தமிழ் மொழி விரிதரவின் வளர்ச்சியின் எதிர்கால திட்டங்களை பற்றி ஆராய்கிறது, வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்வதன் மூலம் தமிழ் விரிதரவின் நோக்கம் மற்றும் அதன் தாக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது. கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் அரசு உட்பட பல்வேறு களங்களுக்கு NLPஇன் பயன்பாடுகளுக்கான தேவையால் தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சி உந்தப்படுகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் இயந்திரவழி கற்றல் (ML) ஆகியவற்றின் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சிக்கான புதிய வழிகளைத் அமைக்கபடுகின்றன. இந்த தொழில்நுட்பங்கள் விரிதரவின் உருவாக்கம் மற்றும்குறிப்புரைசெயல்முறைகளைதானியங்குபடுத்துவதற்குபயன்படுத்தப்படலாம், இது உயர்தர விரிதரவின் உருவாக்க தேவையான நேரத்தையும் முயற்சியையும் கணிசமாகக் குறைக்கிறது.

விரிவான மற்றும் நன்கு விவரிக்கப்பட்ட தமிழ் விரிதரவின் இருப்பு இந்த உலகத்தின் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் புதுமையான NLP பயன்பாடுகளை உருவாக்க உதவுகிறது. தமிழ் விரிதரவு வளர்ந்து வரும் பயன்பாடுகளில் பின்வருவன அடங்கும்:
தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சியில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள்
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் இயந்திர வழி கற்றல் (ML) ஆகியவற்றின் வருகை இயற்கை மொழியாய்வில் (NLP) புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது, மேலும் தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கம் விதிவிலக்கல்ல. இந்த தொழில்நுட்பங்கள் விரிதரவின் உருவாக்கம் மற்றும் குறிப்புரை ஆகியவற்றின் சவால்களுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய தீர்வுகளை வழங்குகின்றன, மேலும் விரிவான மற்றும் உயர்தரமான தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சியை செயல்படுத்துகின்றன.
செயற்கை நுண்ணறிவால் இயக்கப்படும் விரிதரவின் உருவாக்கம்:
இணையம், சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் காப்பகங்கள் போன்ற பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து தமிழ் உரைத் தரவைச் சேகரித்து செயலாக்கும் செயல்முறையை AI வழிமுறைகள் தானியங்குபடுத்தும். இது பெரிய அளவிலான விரிதரவை உருவாக்க தேவையான நேரத்தையும் முயற்சியையும் கணிசமாகக் குறைக்கும், எழுத்து முறையாக சேகரிக்கப்பட்ட விரிதரவின் வரம்புகளை மீறுகிறது, இது பெரும்பாலும் பன்முகத்தன்மையைக் கொண்டிருக்கவில்லை மற்றும் குறுகிய அளவிலான எழுத்து வடிவங்களைக் குறிக்கிறது.

இயந்திர வழி கற்றலின் உந்துதல் விரிதரவின் குறிப்புரை:
தமிழ் விரிதரவின் குறிப்புரையின் தானியக்கமாக்குவதற்கு ML நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம், இது கையேடு குறிப்புரையை நம்புவதைக் குறைக்கிறது, இது அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் மற்றும் விலை உயர்ந்தது. ML மாதிரிகள் உரையின் பகுதி குறிச்சொற்கள், பெயரிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் சொற்பொருள் உறவுகள் போன்ற மொழியியல் அம்சங்களைக் கண்டறிந்து குறிப்புரைகளின் எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து   கற்றுக்கொள்ளலாம்.

பயன்பாடுகள்
AI மற்றும் ML மூலம் எளிதாக்கப்பட்ட விரிவான மற்றும் நன்கு விளக்கப்பட்ட தமிழ் விரிதரவுகள் கிடைப்பது, இந்த உலக சவால்களை எதிர்கொள்ளும் புதுமையான NLP பயன்பாடுகளை உருவாக்க உதவுகிறது. இந்த பயன்பாடுகளில் பின்வருவன அடங்கும்:

தமிழ் மொழி கற்றல்:
தனிப்பட்ட கற்றல் பாணிகள் மற்றும் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மொழி கற்றல் அமைப்புகளை உருவாக்க தமிழ் விரிதரவை பயன்படுத்தப்படலாம். இயந்திர கற்றல் வழிமுறைகள் கணினியுடன் மாணவர் தொடர்புகளை பகுப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் பொருத்தமான அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் கருத்துக்களையும் வழங்க முடியும். இந்த அமைப்புகள் தமிழ் மொழியைக் கற்பவர்களுக்கும், குறிப்பாக தொலைதூரத்திலோ அல்லது மொழியை வேகமாக கற்றுக்கொள்பவர்களுக்கு மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய மற்றும் பயனுள்ள கற்றல் அனுபவத்தை வழங்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு:
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சொல்லகராதி பயிற்சிகள், இலக்கணப் பாடங்கள் மற்றும் ஊடாடும் உரையாடல்களை வழங்க தமிழ் விரிதரவின் பயன்படுத்தும் மொழி கற்றல் பயன்பாடு.

Memrise:
இந்தப் பயன்பாடு ஃபிளாஷ் கார்டுகள், கேம்கள் மற்றும் குவிஸ் போன்ற பல்வேறு கற்றல் கருவிகளை வழங்குகிறது.


Duolingo:
இந்தப் பயன்பாடு சுருக்கமான, ஊடாடும் பாடங்களை வழங்குகிறது.

Babbel: இந்தப் பயன்பாடு உங்கள் பேச்சுத் திறன்களை மேம்படுத்த உரையாடல் பயிற்சிகளை வழங்குகிறது.


தமிழ் உரைச் சுருக்கம்:
தமிழ் நூல்களைத் தானாகச் சுருக்கி, செய்திக் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள் மற்றும் பிற ஆவணங்களுக்கு சுருக்கமான மற்றும் தகவல் தரும் சுருக்கங்களை வழங்கும் இயந்திரக் கற்றல் மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிக்க தமிழ் விரிதரவை பயன்படுத்தலாம். உரையின் முக்கியக் குறிப்புகளை விரைவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது  ஒரு  வேலையாக இருக்கும் தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். சமூக ஊடக இடுகைகள், மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் பிற ஆன்லைன் உள்ளடக்கங்களின் சுருக்கங்களை உருவாக்கவும் இந்த சுருக்கக் கருவிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம்.

எடுத்துக்காட்டு:
தமிழில் முக்கிய செய்திக் கட்டுரைகளின் சுருக்கங்களை உருவாக்க, தமிழ் கார்போராவைப் பயன்படுத்தும் ஒரு செய்தி சேகரிப்பான் பயன்பாடு.

செயலிகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:
News in Tamil:
இந்தச் செயலி பல்வேறு செய்தி ஆதாரங்களிலிருந்து செய்திகளைச் சேகரித்து சுருக்கங்களை உருவாக்குகிறது.

Samayam Tamil News:
இந்தச் செயலி தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளிலிருந்து செய்திகளைச் சேகரித்து சுருக்கங்களை உருவாக்குகிறது.

Daily Tamil News:
இந்தச் செயலி உலகெங்கிலும் உள்ள செய்திகளைச் சேகரித்து சுருக்கங்களை உருவாக்குகிறது.
தமிழ் செய்தித் தொகுப்பு செயலியைப் பயன்படுத்திப் பாருங்கள்!
 இந்த செயலிகளைப் பயன்படுத்திப் பார்ப்பதன் மூலம், தமிழ் செய்திகளில் சமீபத்திய நிலவரங்களைப் பெறலாம் மற்றும் முக்கியமான தகவல்களைத் தவறவிடாமல் இருக்கலாம். செயலிகள் இலவசமாகவும் பயன்படுத்த எளிதாகவும் இருக்கும், எனவே அவற்றை இன்றே முயற்சிக்கவும்!

தமிழ் உணர்வு பகுப்பாய்வு:
தமிழ் உரைத் தரவுகளிலிருந்து கருத்துகள் மற்றும் அணுகுமுறைகளைப் பிரித்தெடுக்கும் வகையில், உணர்வுப் பகுப்பாய்விற்கான கருவிகளை உருவாக்க தமிழ் விரிதரவை பயன்படுத்தலாம். பொதுமக்களின் உணர்வைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், சமூக ஊடகப் போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், வாடிக்கையாளர் கருத்துக்களை மதிப்பிடுவதற்கும் இது மதிப்புமிக்கதாக இருக்கும். வணிகங்கள் வாடிக்கையாளர் திருப்தியை அளவிட, சாத்தியமான சிக்கல்களை அடையாளம் காண மற்றும் தங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை மேம்படுத்த உணர்வு பகுப்பாய்வு கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டு:
வாடிக்கையாளர் மதிப்புரைகளில் இருந்து உணர்வைப் பிரித்தெடுக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் தமிழ் விரிதரவை பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர் கருத்து பகுப்பாய்வுக் கருவி.
”நான் இந்த தயாரிப்பை பெரிதும் விரும்புகிறேன்! இது பயன்படுத்த மிக எளிதாகவும், சிறப்பாகவும் செயல்படுகிறது. நிச்சயமாக பிறருக்கு பரிந்துரைக்கிறேன்.” இந்த மதிப்புரையில், கருத்து பகுப்பாய்வு கருவி “விருப்பம்” உணர்வை அடையாளம் காணலாம்.

தமிழ் இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு
தமிழை மற்ற மொழிகளுக்கும், பிற மொழிகளுக்கும் துல்லியமாக மொழிபெயர்க்கும் இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிக்க தமிழ் விரிதரவை பயன்படுத்தலாம். இது தமிழ் பேசுபவர்களுக்கும் பிற மொழி பேசுபவர்களுக்கும் இடையேயான தொடர்பை எளிதாக்கும், மொழி தடைகளை உடைத்து, கலாச்சாரம் சார்ந்த புரிதலை வளர்க்கும். இணையதளங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் புத்தகங்கள் போன்ற தமிழ் உள்ளடக்கத்தை பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்க்க இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படலாம், இது பரந்த பார்வையாளர்களுக்கு அணுகக்கூடியதாக இருக்கும்.

உதாரணம்:
தமிழை ஆங்கிலத்தில் துல்லியமாக மொழிபெயர்க்கும் இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு கருவி. பயனர் – தமிழ் வாக்கியத்தை உள்ளீடு செய்கிறார்:”நான் ஒரு கோப்பை காபி குடிக்க விரும்புகிறேன்”
 -மென்பொருள் வாக்கியத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறது : “I would like a cup of coffee.”

தமிழ் அரட்டை இயலி மற்றும் மெய்நிகர் உதவியாளர்கள்
தமிழ் பேசுபவர்களுடன் இயற்கையான மற்றும் ஈடுபாட்டுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அரட்டை போட்கள் மற்றும் மெய்நிகர் உதவியாளர்களை உருவாக்க தமிழ் கார்போரா பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த அரட்டை இயலிகள் மற்றும் மெய்நிகர் உதவியாளர்கள் வாடிக்கையாளர் ஆதரவை வழங்கலாம், கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம் மற்றும் பணிகளைச் செய்யலாம், இது தமிழ் பேசும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை செய்யும் வணிகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு மதிப்புமிக்க கருவிகளை உருவாக்குகிறது.

எடுத்துக்காட்டு:
தமிழில் வாடிக்கையாளர் ஆதரவை வழங்கக்கூடிய சாபோட், தயாரிப்புகள், சேவைகள் மற்றும் ஆர்டர்கள் பற்றிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறது.

SBI Virtual Assistant: இந்த சாட்போட் உங்கள் வங்கி கணக்குத் தகவலை சரிபார்க்கவும், பணத்தைமாற்றவும் மற்றும் பில்களை செலுத்தவும் உதவும்.


Airtel Chat Support: இந்த சாட்போட் உங்கள் மொபைல் திட்டத்தை மேம்படுத்தவும், உங்கள் இருப்பு நிலையைச் சரிபார்க்கவும் மற்றும் வாடிக்கையாளர் ஆதரவைப் பெறவும் உதவும்.

Flipkart Assistant: இந்த சாட்போட் உங்கள் ஆர்டர் நிலையைச் சரிபார்க்கவும், தயாரிப்புகள் பற்றிய தகவலைப் பெறவும் மற்றும் வாடிக்கையாளர் ஆதரவைப் பெறவும் உதவும்.
உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில்களைப் பெற இன்றே ஒரு தமிழ் சாட்போட்டைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குங்கள்!

அரட்டை இயலியின் உரையாடலுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்:
வாடிக்கையாளர்: “நான் ஆர்டர் செய்த டி-ஷர்ட்டின் நிலை என்ன?”
சாட்போட்: “உங்கள் ஆர்டர் செயலாக்கத்தில் உள்ளது மற்றும் 3 நாட்களுக்குள் உங்களிடம் வந்து சேரும்.”
வாடிக்கையாளர்: “என் வங்கி கணக்கில் இருந்து பணத்தை எப்படி மாற்றுவது?”
சாட்போட்: “எங்கள் மொபைல் ஆப்ஸ் அல்லது வலைத்தளம் மூலம் பணத்தை மாற்றலாம். உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால், எங்கள் வாடிக்கையாளர் ஆதரவுக் குழுவைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.”
வாடிக்கையாளர்: “என் மொபைல் திட்டத்தை எப்படி மேம்படுத்துவது?”
சாட்போட்: “எங்கள் மொபைல் ஆப்ஸ் அல்லது வலைத்தளம் மூலம் உங்கள் மொபைல் திட்டத்தை மேம்படுத்தலாம். உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால், எங்கள் வாடிக்கையாளர் ஆதரவுக் குழுவைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.”

வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களின் நன்மைகள்:
தமிழ் கார்பஸ் மேம்பாட்டில் AI மற்றும் ML இன் ஒருங்கிணைப்பு பல நன்மைகளை வழங்குகிறது:அதிகரித்த செயல்திறன்:
விரிதரவின் உருவாக்கம் மற்றும் குறிப்புப்புரை போன்றவை நேரத்தைச் செலவழிக்கும் பணிகளை AI மற்றும் ML தானியங்குபடுத்துகிறது, இது விரைவான விரிதரவின் வளர்ச்சி சுழற்சிகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

மேம்படுத்தப்பட்ட அளவிடுதல்: AI மற்றும் ML அதிக அளவிலான தரவைக் கையாள முடியும், மேலும் விரிவான மற்றும் பிரதிநிதித்துவ நிறுவனத்தை உருவாக்க உதவுகிறது.

மேம்படுத்தப்பட்ட துல்லியம்: ML மாதிரிகள் பெரிய அளவிலான தரவுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும், இது மொழியியல் அம்சங்களின் மிகவும் துல்லியமான மற்றும் நம்பகமான சிறுகுறிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்
வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சியில் நம்பிக்கைக்குரிய முன்னேற்றங்கள் இருந்தபோதிலும், இதில் பல சவால்கள் உள்ளன:

தரவுத் தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு: தமிழ் உரைத் தரவுகளின் தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது முக்கியமானது, குறிப்பாக முக்கியமான தனிப்பட்ட அல்லது நிதித் தகவலைக் கையாளும் போது. AI மற்றும் ML மாதிரிகள் முக்கியமான தரவைப் பாதுகாக்க தனியுரிமை-பாதுகாப்பு நுட்பங்களுடன் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். இன்றைய ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட உலகில், தரவு தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு முதன்மையான கவலைகள், குறிப்பாக முக்கியமான தனிப்பட்ட தகவல் அல்லது ரகசிய வணிகத் தரவைக் கையாளும் போது, தமிழ் உரைத் தரவுகளின் சேகரிப்பு, சேமிப்பு மற்றும் செயலாக்கம், பெரும்பாலும் தனிப்பட்ட விவரங்கள் அல்லது தனியுரிமையைக் கொண்டிருக்கும் தகவல், தனிநபர்களின் தனியுரிமையைப் பாதுகாப்பதற்கும் அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலைத் தடுப்பதற்கும் கடுமையான தரவு தனியுரிமை விதிமுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு: ஒரு தமிழ் சமூக ஊடக பகுப்பாய்வு தளமானது, பயனர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட தரவு, பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை (GDPR) மற்றும் தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்பு சட்டம் (PDPA) போன்ற தரவு தனியுரிமைச் சட்டங்களுக்கு இணங்க பாதுகாப்பாகச் சேமிக்கப்பட்டு செயலாக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.

தரவு பாதுகாப்புக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்:
பயனர்கள் தங்கள் தரவு சேகரிப்பு மற்றும் செயலாக்க விருப்பங்களை நிர்வகிக்க அனுமதித்தல்.
                       
பயனர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட தரவு எவ்வாறு சேகரிக்கப்படுகிறது மற்றும் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, அவர்கள் தங்கள் பெயர், மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண் போன்ற குறிப்பிட்ட தகவல்களை சேகரிக்க அனுமதிக்க விரும்புகிறார்களா, இல்லையா என்பதைத் தேர்வு செய்யலாம்.

தரவை பாதுகாப்பான சர்வர்களில் சேமித்தல்.தரவு பாதுகாப்பாக சேமிக்கப்பட வேண்டும்
தரவை சேமிக்க பயன்படுத்தப்படும்சர்வர்கள் பாதுகாப்பான முறையில் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் தரவு மீறல்களைத் தடுக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.

தரவு மீறல்களைத் தடுக்க வலுவான பாஸ்வேர்ட் கொள்கைகளை செயல்படுத்துதல்.
கடவுச்சொல் (password) கொள்கைகள் பயனர்களின் தரவு பாதுகாப்பை மேம்படுத்த உதவும். இந்த கொள்கைகள் பயனர்களுக்கு வலுவான கடவுச்சொற்களை அமைக்க கட்டாயப்படுத்த வேண்டும், அவை அடிக்கடி மாற்றப்பட வேண்டும்.

பயனர்களுக்கு தங்கள் தரவின் நகலைப் பெற அனுமதித்தல்.
பயனர்களுக்கு தங்கள் தரவின் நகலைப் பெற உரிமை உள்ளது. இது பயனர்களுக்கு தங்கள் தரவு எவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை கண்காணிக்க உதவுகிறது.

பயனர்கள் தங்கள் தரவை நீக்க அனுமதித்தல்.
பயனர்கள் தங்கள் தரவை நீக்க உரிமை உள்ளது. இது பயனர்களுக்கு தங்கள் தனிப்பட்ட தரவை எப்போதும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

மொழி மாறுபாடு மற்றும் தரப்படுத்தல்:
தமிழ் குறிப்பிடத்தக்க இயங்கியல் மற்றும் பிராந்திய மாறுபாடுகளை வெளிப்படுத்துகிறது. உள்ளடக்கிய  NLP பயன்பாடுகளுக்குதமிழின் பன்முகத்தன்மையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் விரிதரவினை உருவாக்குவது அவசியம். AI மற்றும் ML படிமுறைத்தீர்வுகளின் மூலம் இந்த மாறுபாடுகளைக் கையாளவும் மற்றும் விரிதரவு முழு மொழியின் பிரதிநிதியாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும் மாற்றியமைக்கப் படலாம். தமிழ் மொழி பேச்சுவழக்கு, பதிவு மற்றும்  பாணி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது, விரிதரவின் மேம்பாடு மற்றும் NLP பயன்பாடுகளில் சவால்களை முன்வைக்கிறது.
பல்வேறு சமூகங்களால் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் சில பேச்சுவழக்குகள் அல்லது பதிவேடுகளை இதுல் தவிர்த்துவிடலாம் என்பதால், விரிதரவின் உருவாக்கத்திற்கான மொழியைத் தரப்படுத்துவது  கடினம்.

உதாரணம்:
ஒரு தமிழ் உரைச் சுருக்கம் மாதிரியானது, அன்றாட உரையாடல்களில் பயன்படுத்தப்படும் பேச்சுத் தமிழ் மற்றும் கல்வி எழுத்தில் பயன்படுத்தப்படும் முறையான தமிழ் போன்ற பல்வேறு பேச்சுவழக்குகள் அல்லது பதிவேடுகளில் எழுதப்பட்ட உரைகளைத் துல்லியமாகச் சுருக்கமாகச் சொல்லப் போராடலாம்.

வட்டார வழக்குகள்:
எடுத்துக்காட்டு 1:
மூல வாக்கியம்: “நேத்து சாயந்திரம் மழை ஊத்திபிரிச்சு ஊத்தி” ( மதுரை பேச்சு வழக்கு)

நிகரான தமிழ்ச் சொல்: “நேற்று மாலை பெரிய அளவில் மழை பெய்தது.”

எடுத்துக்காட்டு 2:
மூல வாக்கியம்: “நாளைக்கு வரேளா?” ( நாகர் கோவில் பேச்சு வழக்கு)
நிகரான தமிழ்ச் சொல்: “நாளைக்கு வருகிறீர்களா?”

எடுத்துக்காட்டு 3:
மூல வாக்கியம்: “என்னடா பண்ற?” (நண்பர்களுக்கு இடையேயான உரையாடல்)

நிகரான தமிழ்ச் சொல்: “நண்பர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்து பேசுகின்றனர்.”

மொழிக் களங்களின் குறிப்பிட்ட விரிதரவு: ஒவ்வொரு களங்களின் (டொமைன்) தனித்துவமான மொழியியல் அம்சங்களையும் சொற்களையும் நிவர்த்தி செய்ய, சட்டம், மருத்துவம் மற்றும் நிதி போன்ற பல்வேறு களங்களுக்கு பிரத்யேக விரிதரவின் தேவை இருக்கிறது. AI மற்றும் ML நுட்பங்கள் டொமைன்-குறிப்பிட்ட சொற்கள் மற்றும் கருத்துகளைப் பிரித்தெடுக்க மற்றும் சிறுகுறிப்பு செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. பல NLP பயன்பாடுகளுக்கு மருத்துவம், நிதி அல்லது சட்டம் போன்ற குறிப்பிட்ட டொமைன்களுக்கு ஏற்ற சிறப்பு விரிதரவு தேவைப்படுகிறது. இந்த டொமைன் குறிப்பிட்ட விரிதரவை உருவாக்குவது, எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய தரவு இல்லாததாலும், தரவைத் துல்லியமாகக் குறிப்பிடுவதற்க்டொமைன் நிபுணத்துவத்தின்  தேவையாலும் சவாலாக இருக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு: மருத்துவ மதிப்புரைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான தமிழ் உணர்வு பகுப்பாய்வுக் கருவியானது, நோயாளியின் மதிப்புரைகள், மருத்துவ இதழ்கள் மற்றும் மருத்துவ வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளிட்ட மருத்துவ நூல்களின் டொமைன்-குறிப்பிட்ட கார்பஸ் மதிப்பாய்வுகளின் உணர்வைத் துல்லியமாக மதிப்பிடுவதற்குத் தேவைப்படும்.

தமிழ் மருத்துவ உரைகளின்எடுத்துக்காட்டுகள்:
நோயாளியின் மதிப்புரை: “நான் இந்த மருத்துவரால் கவனிக்கப்பட்டேன். என் கேள்விகளுக்கு பொறுமையாக பதிலளித்தார். அவர் எனக்கு நல்ல சிகிச்சையும் அளித்தார், இப்போது நான் மிகவும் நலமாக இருக்கிறேன்.”

மருத்துவ இதழின் கட்டுரை: “இந்த புதிய மருந்தானது, நோயாளிகளின் உடல் நலத்தையும், வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதில் பயனுள்ளதாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது.”

மருத்துவ வழிகாட்டுதல்: “இந்த நிலையில் சிகிச்சையளிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை பற்றி இந்த முறையான மருத்துவ வழிகாட்டுதல் விவரிக்கிறது.”

சவால்களை நிவர்த்தி செய்தல்
தமிழ் விரிதரவின் மேம்பாடு மற்றும் NLP பயன்பாடுகளின் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்திற்கு இந்த சவால்களை சமாளிப்பது மிகவும் முக்கியமானது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பயன்ப்பாடு உருவாக்குபவர் (டெவலப்பர்கள்) இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள பல்வேறு அணுகுமுறைகளை ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

தரவு அநாமதேயப்படுத்தல் மற்றும் குறியாக்கம்: முக்கியமான தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க வலுவான தரவு அநாமதேய நுட்பங்கள் மற்றும் குறியாக்க முறைகளை செயல்படுத்துதல்.

பேச்சு வழக்கு முறை மற்றும் ஸ்டைலிஸ்டிக் மாறுபாடு பகுப்பாய்வு: தமிழ் மொழியின் பல்வேறு மொழியியல் மாறுபாடுகளைக் கையாளக்கூடிய NLP மாதிரிகளை உருவாக்குதல்.

டொமைன் நிபுணர்களுடனான ஒத்துழைப்பு: டொமைன் சார்ந்த தரவைத் துல்லியமாகச் சேகரித்து சிறுகுறிப்பு செய்ய, டொமைன் நிபுணர்களுடன் ஒத்துழைத்தல். இந்தச் சவால்களை எதிர்கொள்வதன் மூலமும், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களைத் தழுவிக்கொள்வதன் மூலமும், தமிழ் விரிதரவின் மேம்பாடு தொடர்ந்து செழித்து வளர முடியும், மேலும் சமூகத்திற்குப் பயனளிக்கும் புதுமையான NLP பயன்பாடுகளுக்கு வழி வகுக்கும்.

எதிர்காலத் திட்டங்கள்
வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி தமிழ் விரிதரவின் மேம்பாட்டிற்கான எதிர்கால திட்டங்கள் பின்வருமாறு:

பன்மொழி நிறுவனத்தை உருவாக்குதல்: பிற மொழிகளுடன் தமிழை இணைக்கும் நிறுவனத்தை உருவாக்குவது மூலம் NLPஇன் பணிகளை எளிதாக்கும் மற்றும் இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு திறன்களை மேம்படுத்தும். பல மொழிகளில் இணை விரிதரவினை சீரமைக்கவும் குறிப்புரை செய்யவும் AI மற்றும் MLஐ பயன்படுத்தப்படலாம்.

பலதரப்பட்ட (மல்டிமாடல்) விரிதரவினை ஆராய்வது: ஒலி (ஆடியோ), ஒளி (வீடியோ) மற்றும் டெக்ஸ்ட் டேட்டாவை ஒருங்கிணைத்து, மனித தகவல்தொடர்புகளின் நுணுக்கங்களைப் படம்பிடித்து மேலும் விரிவான NLP பயன்பாடுகளை செயல்படுத்தும் மல்டிமாடல் விரிதரவினை உருவாக்க முடியும். AI மற்றும் ML ஆகியவை பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து மல்டிமாடல் அம்சங்களைப் பிரித்தெடுக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

திறந்த மூல கருவிகள் மற்றும் தளங்களை மேம்படுத்துதல்:
திறந்த மூல கருவிகள்(ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல்ஸ்) கருவிகள் மற்றும் மொழித் தளங்களின் வளர்ச்சிகள் தமிழ் விரிதரவின் மேம்பாட்டை ஊக்குவிப்பதும் ஜனநாயகப்படுத்தவும் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள், டெவலப்பர்களிடையே ஒத்துழைப்பையும் மேம்படுத்தலாம். ஓப்பன் சோர்ஸ் கருவிகள் கார்போரா மற்றும் குறிப்புரை வழிகாட்டுதல்களைப் பகிர்வதற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது.

முடிவுரை
தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சியின் எதிர்காலம் மிகவும் பிரகாசமாக உள்ளது, வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகள் மூலம் நாம் தமிழ் விரிதரவின் உருவாக்கமும், குறிப்புரைகள் மற்றும் பயன்படுத்தும் விதத்தில் தொழில்நுட்பங்களில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்த தயாராக உள்ளது. AI மற்றும் ML ஏற்கனவே உருமாற்றும் நிலையை வகிக்கின்றன, விரிதரவின் உருவாக்கம் மற்றும் குறிப்புரை பணிகளை தானியங்குபடுத்துகின்றன, மேலும் விரிவான மற்றும் உயர்தர விரிதரவின் வளர்ச்சியை செயல்படுத்துகின்றன. இத்தொழில் நுட்பங்கள் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், தமிழ் மொழியைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், செயலாக்குவதற்கும், தொடர்புகொள்வதற்கும் நமது திறனை மேலும் மேம்படுத்தும்.  மேலும் புதுமையான பயன்பாடுகளை நாம் எதிர்பார்க்கலாம்.
பன்மொழி கார்போரா, மல்டிமாடல் கார்போரா, மற்றும் திறந்த மூல கருவிகள் மற்றும் மொழி தளங்கள், தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சிக்கான நம்பிக்கைக்குரிய எதிர்கால திசைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. இந்த முன்னேற்றங்கள் ஒத்துழைப்பு, வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் அணுகல்தன்மையை வளர்க்கும், உயர்தர தமிழ் நிறுவனத்தை உருவாக்கி பயன்படுத்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் டெவலப்பர்களுக்கு உதவுகிறது. இந்த வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம், நாம் தமிழ் விரிதரவின் வளர்ச்சியின் எல்லைகளைத் தொடர்ந்து முன்னேறலாம் மற்றும் சமூகத்திற்கு பெரிய அளவில் பயனளிக்கும் அற்புதமான NLP பயன்பாடுகளுக்கு வழி வகுக்க முடியும். தமிழ் விரிதரவின் மேம்பாடு மொழியியல் கண்டுபிடிப்புகளில் முன்னணியில் நிற்கிறது, மேலும் பல ஆண்டுகளாக மனித தொடர்புகளுக்கும் மற்றும் கலாச்சாரம் பற்றிய நமது புரிதலை வளப்படுத்தவும்  தயாராக உள்ளது.

துணை நூற்பட்டியல்
கோர்டர், எஸ்.பி. (1967). கற்றவர்களின் பிழைகளின் முக்கியத்துவம். மொழி கற்பித்தலில் பயன்பாட்டு மொழியியல் பற்றிய சர்வதேச ஆய்வு, 5, 161-170.

சின்க்ளேர், ஜான் (1998) மொழி விளக்கத்தில் கார்பஸ் சான்றுகள், ஜெர்ரி நோல்ஸ், டோனி மெசெனரி, ஸ்டீபன் ஃபிளிகெல்ஸ்டோன், அன்னே விச்மேன், (பதிப்பு.) கற்பித்தல் மற்றும் மொழி கார்போரா. லாங்மேன்.

கா.உமாராஜ், பதினெண்கீழ்க்கண்ணு இலக்கியத்திற்கான மின்னணு அகராதி, இணைப் பேராசிரியர், மொழியியல் துறை, மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை.

ஃபெல் பாம் (1998), வேர்ட்நெட் : ஒரு எலக்ட்ரானிக் லெக்சிக்கல் டேட்டாபேஸ் கேம்பிரிட்ஜ், (மாசசூசிட்ஸ்) : எம்ஐடி பிரஸ்

ஆய்வுக்கட்டுரையின் ஆசிரியர்

வி.செல்வகுமார்
முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர்

மொழியியல் துறை

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்

மதுரை-21


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here