இனியவை கற்றல் - வாசிக்கும் பழக்கம் உடையோர்க்கான நூலகம். தரமான ஆய்வுக்கட்டுரைகள், சிறுகதைகள், கவிதைகள், நாட்டுப்புறவியல் சார்ந்த தரவுகள், மறந்துபோன பழக்கவழக்கங்கள் - பொருட்கள் - விளையாட்டுகள் - கலாச்சாரம் - பண்பாடு - நாகரிகம் ஆகியன உள்ளடக்கிய மீடடுருவாக்கங்கள் கொண்ட தகவல் களஞ்சியம். இனியவை கற்றல் பன்னாட்டுத் தமிழியல் மின்னிதழில் இன்றளவும் ஏட்டிலுள்ள தகவல்களையும் கருத்துக்களையும் உலகறியச் செய்வதே இத்தளத்தின் நோக்கம்.

Contact us: iniyavaikatral@gmail.com

Iniyavaikatral International Tamil Studies E - Journal (Three Times a Year : April - August -December)

© Copyright - www.iniyavaikatral.in @ 2021- 2024

Translate »
Open chat
Scan the code
Hello
Can we help you?
hi please wait...