மின்னிதழ்

இனியவை கற்றல் பன்னாட்டுத் தமிழியல் மின்னிதழ்

Iniyavaikatral International Tamil E – Journal

காலாண்டிதழ் (மாதம் மூன்று முறை)

2023 – மலர் – 3

Journal – III MonthE – Journal
Leaf – 1  January 2023, February 2023, March 2023, April 2023Download
Leaf– 2May 2023, June 2023, July 2023, August 2023Download
Leaf– 3September 2023, October 2023, November 2023, December 2023 

2022 – மலர் – 2

Journal – II MonthE – Journal
Leaf – 1  January 2022, February 2022, March 2022, April 2022Download
Leaf– 2May 2022, June 2022, July 2022, August 2022Download
Leaf – 3September 2022, October 2022, November 2022, December 2022Download

2021 – மலர் – 1

Journal – I Month
Leaf – 1  July 2021, August 2021
Leaf – 2September 2021, October 2021, November 2021, December 2021